0
Ερώτηση
€0.00
0
Καλάθι
€0.00
Λήψη...
Λήψη...
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία! Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Λυπούμαστε, το προϊόν έχει εξαντληθεί.

Κανονισμός

Senetic - Αρχειακός Κανονισμός
  • Senetic - Οι κανονισμοί ίσχυαν μέχρι τις 18/10/2022.
  • Senetic - Οι κανονισμοί ισχύουν από τις 19/10/2022.

Κανονισμός πώλησης εμπορευμάτων εξ' αποστάσεως και παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού

 

§ 1

Εισαγωγή

Ο παρόν κανονισμός προσδιορίζει τις αρχές και τους όρους χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος, διαθέσιμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.senetic.com.cy που διαχειρίζεται από την εταιρεία Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε. ul.Orehova δάσος 14Α 1408 Σόφια, Βουλγαρία, AFM: 202840699, και ιδίως προσδιορίζει τις αρχές υποβολής Παραγγελιών και σύναψης συμφωνιών πώλησης με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ' αποστάσεως, καθώς και τη χρήση από τους Πελάτες του συνόλου των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Καταστήματος.

Η επικοινωνία με τον Πελάτη που αφορά όλα τα θέματα σχετικά με την πώληση μέσω του Καταστήματος είναι δυνατή στο τηλέφωνο +30 231 1180764  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: [email protected]

 

§ 2

Εννοιολογικό λεξικό

Με τις ακόλουθες  έννοιες που έχουν χρησιμοποιηθεί στον Κανονισμό νοείται:

1) Παροχέας Υπηρεσιών ή Πωλητής - Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε.,

2) Πελάτης - Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας, ο οποίος υπέβαλλε ή σκοπεύει να υποβάλλει Παραγγελία ή  χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες του Διαδικτυακού Καταστήματος (εφεξής „Αγοραστής"),

3) Καταναλωτής - φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε νομική πράξη, η οποία δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα,

4) Επιχειρηματίας - φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα, που βάσει νόμου έχει τη νομική ικανότητα και αναλαμβάνει ενέργειες που συνδέονται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του / της δραστηριότητα,

5) Λογαριασμός Πελάτη (Λογαριασμός) - υποσελίδα του Καταστήματος, στα πλαίσια της οποίας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, να λαμβάνει ειδοποιήσεις για την αλλαγή της κατάστασης της Παραγγελίας, να ελέγχει και να διαχειρίζεται την κατάσταση των Παραγγελιών που έχει υποβάλλει,

6) Κανονισμός - ο παρών Κανονισμός πώλησης με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ' αποστάσεως και παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού. Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής οδού εφαρμόζεται ο Κανονισμός, που διέπεται από τις ρυθμίσεις περί κανονισμών και ιδίως το άρθρο 8 του Νόμου της 18 Ιουλίου 2002 περί παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού,

7) Εγγραφή -εφάπαξ, οικειοθελήκαι χωρίς χρέωση ενέργεια, που βασίζεται στη δημιουργία από τον Πελάτη του Λογαριασμού Πελάτη, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση του πίνακα διαχείρισης που διατίθεται από τον Παροχέα Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Καταστήματος,

8) Διαδικτυακό Κατάστημα www.senetic.com.cy (αποκαλούμενο εφεξής „Κατάστημα" ή „Διαδικτυακό Κατάστημα") - διαδικτυακός ιστότοπος, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.senetic.com.cy μέσω του οποίου ο Παροχέας Υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες που προσδιορίζονται στον Κανονισμό, ενώ ο Πελάτη μπορεί να υποβάλλει Παραγγελίες,

9) Μέρος Συμφωνίας - Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε ή Πελάτης,

10) Εμπόρευμα - κινητό υλικό αντικείμενο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας πώλησης ή δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας πώλησης (π.χ. άδεια χρήσης),

11) Συμφωνία πώλησης - συμφωνία, βάσει της οποίας η Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε μεταβιβάζει ή δεσμεύεται να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των Εμπορευμάτων στον Πελάτη, ενώ ο Πελάτης καταβάλλει ή δεσμεύεται να καταβάλλει το αντίτιμό τους ή συμφωνία, βάσει της οποίας η Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε μεταβιβάζει ή δεσμεύεται να μεταβιβάσει το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού στον Πελάτη (Πώληση άδειας χρήσης), ενώ ο Πελάτης καταβάλλει ή δεσμεύεται να καταβάλλει το αντίτιμο που προκύπτει,

12) Συμφωνία που συνάπτεται εξ' αποστάσεως - συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη στα πλαίσια ενός οργανωμένου συστήματος πώλησης ή παροχής υπηρεσιών εξ' αποστάσεων, χωρίς την παράλληλη φυσική παρουσία των Μερών της Συμφωνίας, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ' αποστάσεως έως και την στιγμή σύναψης της συμφωνίας,

13) Υπηρεσία (Υπηρεσίες) - Παραγγελία, Παραγγελία άδειας χρήσης ή Αίτημα για Προσφορά καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του Καταστήματος,

14) Παραγγελία - δήλωση βούλησης του Πελάτη, η οποία αποτελεί πρόταση σύναψης Συμφωνίας πώλησης με την Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε που αποσκοπεί άμεσα στην σύναψη Συμφωνίας πώλησης εξ' αποστάσεως μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος και προσδιορίζει το είδος και τον αριθμό των Εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας πώλησης,

15) Παραγγελία άδειας χρήσης - δήλωση βούλησης του Πελάτη, η οποία αποτελεί πρόταση σύναψης Συμφωνίας με την Senetik Βουλγαρία Ε.Π.Ε., για χορήγηση άδειας χρήσης λογισμικού. που αποσκοπεί άμεσα στην σύναψη Συμφωνίας πώλησης εξ' αποστάσεως (πώληση άδειας χρήσης) μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος και προσδιορίζει το είδος και τον αριθμό του λογισμικού, για τη χρήση του οποίου πωλείται άδεια,

16) Αίτημα για προσφορά - που υποβάλλεται από τον Πελάτη, μέσω της φόρμας που διατίθεται στο Κατάστημα και όπου προσδιορίζεται το Εμπόρευμα ή το λογισμικό που αποτελεί αντικείμενο του αιτήματος, καθώς και στοιχεία του Πελάτη που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία όπως υποδεικνύονται στη φόρμα.

 

§ 3

Υποχρεώσεις Πελάτη (Χρήστη του Καταστήματος)

Ο Πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών με τρόπο που είναι συμβατός με τις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και τις αποφάσεις του Κανονισμού. Επίσης δεσμεύεται να μη παρέχει περιεχόμενο που απαγορεύεται από τις γενικά καθιερωμένες νομικές ρυθμίσεις.

 

§ 4

Όροι χρήσης του Καταστήματος

1. Ο Παροχέας Υπηρεσιών παρέχει μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1) Παρουσίαση της προσφοράς του Καταστήματος,

2) Υποβολή Παραγγελιών,

3) Υποβολή Παραγγελιών για Άδεια Χρήσης,

4) Υποβολή Αιτημάτων για Προσφορά,

5) Δημιουργία και διαχείριση του Λογαριασμού Πελάτη στο Διαδικτυακό Κατάστημα,

2. Δεν προϋποθέτει Εγγραφή η πρόσβαση στις υπηρεσίες που ορίζονται στα σημεία 1-4 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Προϋποθέτει Εγγραφή η πρόσβαση στην υπηρεσία που προσδιορίζεται στο σημείο 5 του ανωτέρω.

4. Για τη χρήση του Καταστήματος απαιτείται από τον Πελάτη να διαθέτει συσκευή με πρόσβαση στο Ίντερνετ και πρόγραμμα περιήγησης (συνίσταται η χρήση των εξής προγραμμάτων: Mozilla Firefox έκδοση τουλάχιστον 24.0, Opera έκδοση 10 και άνω, Google Chrome έκδοση 28.0 ή νεότερη ή MS Internet Explorer έκδοση 8.0 και άνω, τα οποία διασφαλίζουν τη χρήση cookies και Javascript. Επιτρέπεται η εφαρμογή άλλων εκδόσεων περιήγησης, εφόσον επιτρέπουν την πλήρη συμβατότητα με τις εκδόσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας χρήσης του Διαδικτυακού Καταστήματος, συνίσταται οι συσκευές που χρησιμοποιεί ο Πελάτης να διαθέτουν ιδίως:

1) Ενημερωμένο αντιβιοτικό σύστημα που διαθέτει την πιο σύγχρονη έκδοση βάσης ιών και αναβαθμίσεων,

2) Αποτελεσματικό τοίχος ασφαλείας (Firewall),

3) Εγκατεστημένες όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης που αφορούν στην ασφάλεια

4) Ενεργοποιημένη λειτουργία αποδοχής cookies  και Java Script στο πρόγραμμα περιήγησης,

5) Λογισμικό που επιτρέπει την ανάγνωση αρχείων σε μορφή PDF.

6. Ο Παροχέας Υπηρεσιών χρησιμοποιεί τα αρχεία cookies για την συγκέντρωση πληροφοριών που συνδέονται με τη χρήση του Καταστήματος από τον Πελάτη με στόχο:

1) Τη διατήρηση συνεδρίας από τον Πελάτη (μετά την σύνδεση), χάρη στην οποία ο Πελάτης δεν χρειάζεται να εισάγει το σύνθημά του (password) σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου,

2) Την προσαρμογή του ιστότοπου του Καταστήματος στις ανάγκες του Πελάτη,

3) Τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας των υποσελίδων του Καταστήματος,

4) Τη μεταπώληση (remarketing).

 

§ 5

Υποβολή Παραγγελιών και σύναψη Συμφωνιών Πώλησης

1. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει Παραγγελίες μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποίησε Εγγραφή ή όχι. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλλει παραγγελία τηλεφωνικά στο αριθμό τηλεφώνου +30 231 1180764  (αποκλειστικά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή κατά τις ώρες εργασίας), ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected].

2. Παραγγελίες άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft  θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του μετατροπέα που είναι διαθέσιμος στο Κατάστημα στη διεύθυνση www.senetic.com.cy/microsoft/.

3. Για την σύναψη της Συμφωνίας Πώλησης Εμπορεύματος εξ' αποστάσεως μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος θα πρέπει να επισκεφθείτε την διαδικτυακή ιστοσελίδα του Καταστήματος και στη συνέχεια να επιλέξετε το Εμπόρευμα και να υποβάλλετε την Παραγγελία αναλαμβάνοντας διαδοχικές τεχνικές ενέργειες σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες στον Πελάτη υποδείξεις ή πληροφορίες.

4. Προϋπόθεση για την υποβολή δεσμευτικής Παραγγελίας είναι η ανάγνωση και η αποδοχή του Κανονισμού από τον Πελάτη.

5. Η υποβολή Παραγγελίας αποτελεί προσφορά σύναψης Συμφωνίας πώλησης Εμπορευμάτων υπό την έννοια του Αστικού Κώδικα, η οποία υποβάλλεται στον Παροχέα Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

6. Μετά την υποβολή από τον Πελάτη της Παραγγελίας, της Παραγγελίας για χρήση άδειας ή της Αίτησης για προσφορά, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα επιβεβαιώσει τη λήψη της παραγγελίας για Παροχή Υπηρεσίας υπό τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, που θα περιλαμβάνει την επιβεβαίωση όλων των σημαντικών στοιχείων της παραγγελίας που υπέβαλε ο Πελάτης.

7. Ο Πωλητής μετά την εξέταση της προσφοράς του Πελάτη, θα αποστείλει στον Πελάτη μήνυμα για τη παραλαβή της Παραγγελίας προς πραγματοποίηση.

8. Την στιγμή της λήψης από τον Πελάτη της επιβεβαίωσης, για την οποία γίνεται λόγος στην ανωτέρω παράγραφο 7, λαμβάνει χώρα η σύναψη της Συμφωνίας πώλησης.

9. Εάν μετά την υποβολή της Παραγγελίας από τον Πελάτη, αποδειχθεί ότι είναι αδύνατη η εξ' ολοκλήρου ή τμηματική υλοποίηση της Παραγγελίας, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει άμεσα τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης δύναται να ακυρώσει την  Παραγγελία, στο τμήμα που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί εντός της προσδιορισμένης προθεσμίας ή δύναται να ακυρώσει πλήρως την Παραγγελία.

 

§ 6

Τιμές, πληρωμές και παράδοση Εμπορεύματος

1. Οι ανακοινωμένες τιμές των Εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνουν το κόστος της παράδοσης. Το ακριβές ύψος του κόστους της παράδοσης ανακοινώνεται κατά τη διάρκεια της υποβολής της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας για χρήση άδειας. Ο Αγοραστής, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας Παραγγελίας επιλέγει τον τρόπο αποστολής και πληρωμής και αποδέχεται την επιλογή του.

2. Η τιμή που δεσμεύει τον Πελάτη, που είναι Καταναλωτής, είναι πάντοτε επίκαιρη την στιγμή της υποβολής της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας για χρήση άδειας.

3. Σε περίπτωση παραγγελιών με μεγάλο χρόνο παράδοσης (πάνω από 14 ημέρες) και προϊόντων που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των προϊόντων εάν ο Κατασκευαστής Αγαθών ή ο Παραγωγός Αγαθών κάνει αλλαγή τιμής. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη για την αλλαγή τιμής. Σε περίπτωση αλλαγής τιμής, ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η συμφωνία θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί και ο Πελάτης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση.

4. Το σημείο 3 δεν ισχύει για παραγγελίες που υποβάλλονται από καταναλωτές ή μεμονωμένους επιχειρηματίες.

5. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής  και αποστολής αναγράφονται κατά τη διαδικασία υποβολής των παραγγελιών από τους Πελάτες.

6. Στην περίπτωση πληρωμών που πραγματοποιούνται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες μέσω συνεργατών που παρέχουν αυτή τη μορφή πληρωμής, ο Πωλητής δεν συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν τις κάρτες πληρωμής.

7. Οι πληροφορίες στο Κατάστημα για τη διαθεσιμότητα και το χρόνο αποστολής έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα που έχει ως στόχο την ενημέρωση για το πιο σύντομο χρονικό διάστημα που μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποστολή, δηλαδή ποιο είναι το πιο σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αποστείλει ο Πωλητής το Εμπόρευμα. Σε κάθε περίπτωση ο Πωλητής καταβάλλει προσπάθειες να πραγματοποιήσει την αποστολή άμεσα (μετά την σύναψη της Συμφωνίας Πώλησης και την καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή της τιμής για το Εμπόρευμα και το κόστος της αποστολής, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για το Εμπόρευμα και το κόστος της αποστολής).

8. Κατά την παραλαβή της αποστολής που περιλαμβάνει το Εμπόρευμα που παρήγγειλε ο Πελάτης, συνιστούμε στον Πελάτη να ελέγξει την αποστολή και σε περίπτωση που διαπιστώσει:

1) Μηχανική φθορά του περιεχομένου της αποστολής,

2) Ελλιπές περιεχόμενο αποστολής,

3) Ασυμφωνία της αποστολής με το αντικείμενο της Παραγγελίας,

ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη λήψη της αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε την καταγραφή των παρατηρήσεων ή την σύνταξη σημειώματος για το περιστατικό, παρουσία του εκπροσώπου του μεταφορέα και την άμεση ειδοποίηση του Παροχέα Υπηρεσιών για το συμβάν.

9. Ο Πελάτης, που δεν είναι Καταναλωτής, την στιγμή της παραλαβής της αποστολής υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά της αποστολής, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στον προμηθευτή του Εμπορεύματος και ο Πελάτης να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πωλητή.

10. Οι καταγγελίες που αφορούν τις μηχανικές φθορές του Εμπορεύματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα εξετάζονται αποκλειστικά μετά την συμπλήρωση πρωτοκόλλου φθοράς, υπογεγραμμένου από τον παραλήπτη που δεν είναι Καταναλωτής και τον προμηθευτή της αποστολής.

11. Η μη παραλαβή του Εμπορεύματος που στάλθηκε με αντικαταβολή από τον Πελάτη, που δεν είναι Καταναλωτής και η επιστροφή της αποστολής στον αποστολέα (Παροχέα Υπηρεσιών) έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του Πελάτη με το κόστος της αποστολής και της επιστροφής του Εμπορεύματος.

 

§ 7

Καταγγελίες και επιστροφές στην περίπτωση Πελατών, που δεν είναι Καταναλωτές

(αφορά Επιχειρηματίες)

1. Η παρόν παράγραφος εφαρμόζεται αποκλειστικά στις σχέσεις με Πελάτες, που δεν είναι Καταναλωτές.

2. Όλα τα Εμπορεύματα που προσφέρονται στο Κατάστημα, εφόσον δεν φέρουν εμφανή ένδειξη ότι είναι μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα (refurbished), είναι εργοστασιακά καινούργια και δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά / την κατασκευή ή νομικά ελαττώματα.

3. Όλα τα εμπορεύματα, καινούργια και εργοστασιακά ανακαινισμένα, έχουν την εγγύηση του κατασκευαστή του Εμπορεύματος.

4. Τα μεταχειρισμένα Εμπορεύματα έχουν εγγύηση 30 ημερών που παρέχεται από τον Πωλητή.

5. Από την περιγραφή του Εμπορεύματος στο Κατάστημα προκύπτει εάν ένα Εμπόρευμα είναι ανακαινισμένο (refurbished) ή μεταχειρισμένο.

6. Ο Πωλητής κοινοποιεί τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες των Κατασκευαστών των Εμπορευμάτων καθώς και τους όρους εγγύησης. Από την εγγύηση προκύπτει σαφώς ποιος δεσμεύεται για την εγγύηση ποιότητας του Εμπόρευμας και προσδιορίζονται επίσης σαφώς όλοι οι όροι της εγγύησης.

7. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την εγγύηση (κατά κανόνα ο Κατασκευαστής του Προϊόντος) ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, εφόσον το Προϊόν φέρει ελάττωμα που μειώνει την αξία του ή τη χρησιμότητά του σε σχέση με τον προορισμό του που προσδιορίζεται στη Συμφωνία πώλησης, προκύπτει από τις συγκυρίες ή τον προορισμό του Εμπορεύματος.

8. Για τη διατήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται σχετικά με την ενημέρωση περί ελαττώματος και προσδιορίζονται στην εγγύηση ποιότητας για τα ελαττώματα του Εμπορεύματος, αρκεί να αποσταλθεί, πριν τη λήξη των προθεσμιών αυτών, ηλεκτρονικό μήνυμα ή συστημένο γράμμα.

9. Εάν τα ελαττώματα του Εμπορεύματος παρουσιαστούν στη διάρκεια της εγγύησης και καλύπτονται από την εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να ζητήσει την αφαίρεση του ελαττώματος του Εμπορεύματος ή τη διάθεση Εμπορεύματος χωρίς ελαττώματα σύμφωνα με την εγγύηση που χορηγείται από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για την εγγύηση.

10. Εφόσον στην εγγύηση δεν αναγράφεται διαφορετική προθεσμία, ισχύει η προθεσμία ενός έτους υπολογιζόμενη από την ημέρα που το Εμπόρευμα εκδόθηκε στον Αγοραστή.

11. Σε περίπτωση Συμφωνιών πώλησης που συνάπτονται με Πελάτες, που δεν είναι Καταναλωτές, βάσει του άρθρου 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, εξαιρείται κάλυψης η ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών σχετικά με την εγγύηση για ελαττώματα υλικών του Εμπορεύματος.

12. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξέτασης της καταγγελίας αποδειχθεί ότι η φθορά οφείλεται σε σφάλμα του Πελάτη, ο Πωλητής μπορεί να επιβαρύνει τον Πελάτη με όλα τα έξοδα που συνδέονται με την εξέταση της καταγγελίας.

 

§ 8

Δικαίωμα υπαναχώρησης Καταναλωτή από την Συμφωνία (επιστροφή Προϊόντος)

1. Ο Καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την Συμφωνία πώλησης του Εμπορεύματος που συνάφθηκε εξ' αποστάσεων χωρίς να δηλώσει το λόγο, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική δήλωση σε προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την έκδοση του Προϊόντος στον Καταναλωτή. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή σχετικής δήλωσης πριν την εκπνοή της προθεσμίας στη διεύθυνση του Πωλητή. 

2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την Συμφωνία πώλησης Εμπορευμάτων που συνάφθηκε εξ' αποστάσεων, η συμφωνία θεωρείται άκυρη, ενώ ο Καταναλωτής είναι ελεύθερος από κάθε υποχρέωση. Ότι παρείχαν τα Μέρη της Συμφωνίας, επιστρέφεται σε μη αλλοιωμένη κατάσταση, εκτός εάν η αλλαγή ήταν αναγκαία στα πλαίσια κανονικής διαχείρισης. Η επιστροφή των αμοιβαίων υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει χώρα άμεσα, όχι όμως αργότερα από 14 ημέρες.

3. Το Εμπόρευμα θα πρέπει να επιστραφεί στη διεύθυνση του Πωλητή.

4. Ο Πωλητής επιστρέφει τα χρήματα με τη χρήση της ίδιας οδού πληρωμής, που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής αποδέχθηκε σαφώς να δεχθεί άλλη λύση.

5. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη συμφωνία δεν ισχύει σε περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του Νόμου της 2 Μαρτίου 2000 για την προστασία ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ευθύνης για ζημιά που προκλήθηκε από επικίνδυνο προϊόν, δηλαδή ιδίως ο Καταναλωτής δεν το διατηρεί δικαίωμα σε περιπτώσεις:

1) Παροχής υπηρεσιών που ξεκίνησαν, με την συγκατάθεση του Καταναλωτή, πριν τη λήξη της προθεσμίας, για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1,

2) Που αφορούν ηχητικές εγγραφές ή βίντεο ή άλλων εγγεγραμμένων σε ηλεκτρονικούς φορείς δεδομένων μετά την αφαίρεση από τον καταναλωτή από τη γνήσια τους συσκευασία,

3) Συμφωνιών που αφορούν υπηρεσίες, για τις οποίες η τιμή ή ανταμοιβή εξαρτάται αποκλειστικά από τις διακυμάνσεις των τιμών στην χρηματοπιστωτική αγορά,

4) Υπηρεσιών με ιδιότητες που προσδιορίζονται από τον Καταναλωτή στην παραγγελία που υπέβαλλε ή που συνδέονται άμεσα με το άτομό του,

5) Υπηρεσιών, οι οποίες εξαιτίας του χαρακτήρα τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή υποβάλλονται σε γρήγορη αλλοίωση.

 

§ 9

Ασυμφωνία Εμπορεύματος με την Συμφωνία (Καταγγελίες Καταναλωτών)

1. Ο Παροχέας Υπηρεσιών ως πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή για την Συμφωνία Πώλησης του Εμπορεύματος, στο πλαίσιο που ορίζεται στο Νόμο της 27 Ιουλίου 2002 περί ειδικών όρων καταναλωτικής πώλησης και αλλαγής του Αστικού Κώδικα.

2. Οι καταγγελίες που αφορούν την ασυμφωνία των Εμπορευμάτων με την Συμφωνία Πώλησης μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως απευθείας στη διεύθυνση του Παροχέα Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον Πελάτη ασυμφωνίας του Εμπορεύματος με την Συμφωνία πώλησης, ο Καταναλωτής θα πρέπει να αποστείλει στον Παροχέα Υπηρεσιών το Εμπόρευμα που καταγγέλλει συνοδευόμενο από την περιγραφή της ασυμφωνίας.

4. Συνιστούμε την επισύναψη της απόδειξης αγοράς για την επίσπευση της διαδικασίας καταγγελίας.

5. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Παροχέα Υπηρεσιών για την ασυμφωνία του Εμπορεύματος με την Συμφωνία πώλησης που διαπίστωσε σε προθεσμία έως και 2 μήνες από τη διαπίστωση αυτής της ασυμφωνίας. Η ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών για την ασυμφωνία του Εμπορεύματος με την Συμφωνία πώλησης διαρκεί έως και 2 χρόνια από την ημέρα της έκδοσης του Εμπορεύματος.

6. Ο Παροχέας Υπηρεσιών δεσμεύεται να εξετάσει κάθε καταγγελία σε προθεσμία έως 14 ημερών.

7. Μετά την αποδοχή της καταγγελίας, ο Πωλητής θα συμφωνήσει με τον Καταναλωτή μέσω ηλεκτρονικής οδού, τηλεφωνικά ή εγγράφως τους όρους επισκευής ή αλλαγής του Εμπορεύματος.

8. Εάν είναι αδύνατη η επισκευή ή η αλλαγή του Εμπορεύματος, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει έκπτωση της τιμής για το ελαττωματικό Εμπόρευμα ή επιστροφή των χρημάτων.

 

§ 10

Καταγγελία συμφωνίας για παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού

1. Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει την συμφωνία για την παροχή Υπηρεσιών χωρίς την υπόδειξη των λόγων, αποστέλλοντας σχετική δήλωση, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως στη διεύθυνση του Πωλητή.

2. Σε περίπτωση Πελατών, που είναι Καταναλωτές, ο Παροχέας Υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει την συμφωνία για την παροχή Υπηρεσιών, όταν ο Παροχέας Υπηρεσιών με τρόπο κατάφωρο ή επίμονο παραβιάζει τον Κανονισμό, ιδίως όταν παρέχει περιεχόμενο άνομου χαρακτήρα, μετά από μη αποτελεσματική έκκληση για παύση ή εξάλειψη των παραβιάσεων με προσδιορισμένη προθεσμία. Η παραβίαση του Κανονισμού πρέπει να έχει αμερόληπτο και άνομο χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η Συμφωνία για παροχή Υπηρεσιών εκπνέει μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημέρα υποβολής από τον Παροχέα Υπηρεσιών Παραλήπτη Υπηρεσιών δήλωση βούλησης περί καταγγελίας.

3. Σε περίπτωση Παραληπτών Υπηρεσιών, που δεν είναι Καταναλωτές, ο Παροχέας Υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει την συμφωνία για παροχή Υπηρεσιών με άμεση εφαρμογή και χωρίς την υπόδειξη των λόγων, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στον Παραλήπτη Υπηρεσιών.

 

§ 11

Επίλυση διαφορών

1. Η επίλυση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ του Παροχέα Υπηρεσιών και του Πελάτη, που είναι Καταναλωτής παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις αποφάσεις των σχετικών ρυθμίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Η επίλυση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ του Παροχέα Υπηρεσιών και του Πελάτη, που είναι Καταναλωτής παραπέμπεται σε δικαστήριο αρμόδιο για την έδρα του Παροχέα Υπηρεσιών.

 

§ 12

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών επεξεργάζονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών βάσει των αρχών που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ρυθμίσεων και ιδίως του Νόμου της 29 Αυγούστου 1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

§ 13

Τελικές αποφάσεις

1. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης των αποφάσεων του Κανονισμού. Για τη χρήση αυτού του προνομίου ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Παροχέα Υπηρεσιών μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.

2. Σε θέματα που δεν διευθετούνται από το παρών Κανονισμό εφαρμόζονται οι γενικά ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις.

3. Οι Πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Κανονισμό οποιαδήποτε στιγμή, δωρεάν μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου (link) που αναγράφεται στην κύρια σελίδα του Καταστήματος και μπορούν να τον εκτυπώσουν.

4. Οι πληροφορίες για τα Εμπορεύματα που διατίθενται στο Κατάστημα και ιδίως οι περιγραφές τους, οι τεχνικοί παράμετροι, ο τρόπος χρήσης και οι τιμές, αποτελούν πρόσκληση προς σύναψη συμφωνίας υπό την έννοια του άρθρου 71 του Αστικού Κώδικα.

5. Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αφορούν το περιεχόμενο που δημοσιοποιείται στα πλαίσια του Διαδικτυακού Καταστήματος και ιδίως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των φωτογραφιών, των περιγραφών των Εμπορευμάτων και τα γραφικά στοιχεία που αποτελούν μέρος τους, το λογισμικό και τα δικαιώματα στα πλαίσια των βάσεων δεδομένων υπάγονται στη νομική προστασία και αποτελούν δικαίωμα του Παροχέα Υπηρεσιών ή στις οντότητες, με τις οποίες ο Παροχέας Υπηρεσιών έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή άλλες μορφές χρήσης οποιωνδήποτε στοιχείων του Καταστήματος, χωρίς την συγκατάθεση του Παροχέα Υπηρεσιών.

Επιλεγμένα προϊόντα

Μείνετε σε επαφή!
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις προσφορές και τα νέα μας.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εγγραφή", συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ στη διεύθυνση email σας. Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται από την Senetic Bulgaria EOOD με έδρα: Mladost 4, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Bulgaria. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία, καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

Λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ήδη επιβεβαιωθεί.
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Ευχαριστούμε!
Ελέγξτε τα Εισερχόμενά σας - θα λάβετε ένα μήνυμα από εμάς, στο οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
Τρόποι πληρωμής
Τρόποι αποστολής
Πιστοποιητικά και βραβεία