0
Ερώτηση
€0.00
0
Καλάθι
€0.00
Λήψη...
Λήψη...
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία! Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Λυπούμαστε, το προϊόν έχει εξαντληθεί.

Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εγγράφου είναι η 25η Μαΐου 2018. Η προηγούμενη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου μπορεί να βρεθεί εδώ. Η Senetic EOOD, ιδιοκτήτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος Senetic.cy, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει την προσωπική ζωή των ατόμων πουχρησιμοποιούν τον ιστότοπό της. Προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της νόμιμης, αξιόπιστης και διαφανούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποκτούνται από τοηλεκτρονικό κατάστημα, έχει υιοθετηθεί ένα έγγραφο με τίτλο Πολιτική Απορρήτου.

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Πολιτική Απορρήτου σημαίνουν:

Senetic EOOD, Senetic.cy, εμείς, μας - Senetic Bulgaria EOOD με έδρα το Mladost 4 district, bl. 483, 10, 1715 Sofia.

Πελάτης - Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας που έχει κάνει ή σκοπεύει να κάνει μια Παραγγελία ή χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (αναφερόμενος στο εξής ως ο "Αγοραστής").

Καταναλωτής - φυσικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμη δραστηριότητα μη συνδεόμενη άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επιχειρηματίας - φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανισμός, που έχει εκ του νόμου νομική ισχύ και αναλαμβάνει δραστηριότητες για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Λογαριασμός Πελάτη (Λογαριασμός) - μια υποσελίδα του Καταστήματος, όπου ο Πελάτης μπορεί, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα, να λαμβάνει ειδοποιήσεις για την αλλαγή κατάστασης της Παραγγελίας και να ελέγχει καιδιαχειρίζεται την κατάσταση των παραγγελιών που έχουν γίνει.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα Senetic.cy (αναφερόμενο επίσης στο εξής ως "Κατάστημα" ή "Ηλεκτρονικό Κατάστημα") - διαδικτυακή υπηρεσία διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.senetic.cy, μέσω της οποίας ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει τις υπηρεσίες πουκαθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις και ο Πελάτης μπορεί να κάνει Παραγγελίες.

Όροι και Προϋποθέσεις - Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο από το ηλεκτρονικό κατάστημα Senetic.cy.

Εμπορεύματα - ένα υλικό κινητό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης ή ένα δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης (π.χ. άδεια χρήσης).

Υπηρεσία (Υπηρεσίες) - Παραγγελία, Παραγγελία Άδειας Χρήσης ή αίτημα Προσφοράς, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κατάστημα.

Παραγγελία - Δήλωση επιθυμίας του πελάτη που συνιστά πρόταση για τη σύναψη σύμβασης Πώλησης με τη Senetic EOOD, με άμεσο στόχο τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης εξ Αποστάσεως μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, προσδιορίζοντας το είδος και τοναριθμό των Εμπορευμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης.

Παραγγελία άδειας χρήσης - Δήλωση επιθυμίας του πελάτη που συνιστά πρόταση για σύναψη σύμβασης με τη Senetic EOOD για άδεια χρήσης λογισμικού, με άμεσο στόχο τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης εξ Αποστάσεως (πώληση αδειών χρήσης) μέσω τουΗλεκτρονικού Καταστήματος, προσδιορίζοντας τον τύπο και το πλήθος του λογισμικού για τη χρήση του οποίου πωλείται η άδεια.

Αίτημα προσφοράς - υποβάλλεται από τον Πελάτη μέσω της φόρμας που υπάρχει στα αιτήματα προσφοράς του Καταστήματος που καθορίζει το Προϊόν ή το λογισμικό που αποτελεί το αντικείμενο του αιτήματος, καθώς και τα στοιχεία του Πελάτη πουαπαιτούνται για επικοινωνία, όπως αναφέρονται στη φόρμα.

GDPR - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τωνδεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Ρυθμίσεις (Απόρρητο) - λειτουργικότητα του Λογαριασμού που επιτρέπει στον Χρήστη, με τη χρήση επιλεγμένων υπηρεσιών, να διαχειρίζεται κατάλληλα αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής τουςκαι της επιλογής προτιμήσεων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Χρήστης - σημαίνει μια οντότητα στην οποία μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικά ή με την οποία μπορεί να συναφθεί Σύμβαση παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τον νόμο.

2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εταιρεία Senetic EOOD με έδρα το Mladost 4 district, bl. 483, 10, 1715 Sofia.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας. Οι ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected]

3. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση;

Δεδομένου ότι παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες στους Χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, σε διάφορα πεδία εφαρμογής και σε διαφορετική νομική βάση όπως ορίζεται στονGDPR. Για να σας παρέχουμε τις πιο διαφανείς πληροφορίες, τις έχουμε ομαδοποιήσει, αναφερόμενοι στον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

3.1. Δημιουργία Λογαριασμού και ταυτοποίηση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση email και τονκωδικό πρόσβασής σας.

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν ένα αποκαλούμενο αίτημα προσφοράς για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την τιμή και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα σας ζητηθεί να δώσετε τοόνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και το όνομα της εταιρείας σας. Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να απαντάμε στην ερώτησή σας.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να κάνουν παραγγελίες για επιλεγμένα προϊόντα. Σε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας γι αυτά τα προϊόντα, ο Πελάτης θα κληθεί να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς και πώλησης.

Νομική βάση. Αναγκαιότητα εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας Λογαριασμού (άρθρο 6 (1) (β) του GDPR).

3.2. Υπηρεσίες που δεν απαιτούν τη δημιουργία Λογαριασμού

Τύποι υπηρεσιών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας για να παρέχουμε υπηρεσίες που δεν απαιτούν τη δημιουργία Λογαριασμού, όπως:

• αποστολή μηνυμάτων email με προωθητικές και εμπορικές πληροφορίες,

• εμφάνιση διαφημίσεων.

"Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Κατάστημα, τα οποία είναι: δεδομένα σχετικά με προϊόντα που είδατε και με άλλες σελίδες στο Κατάστημα, καθώς καιδεδομένα σχετικά με την περίοδο σύνδεσης, τη συσκευή και το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης, την τοποθεσία και το μοναδικό αναγνωριστικό.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (β) του GDPR), που συνίσταται στη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών των υπηρεσιών.

3.3. Υπηρεσίες και λειτουργίες που απαιτούν τη δημιουργία Λογαριασμού

Τύποι υπηρεσιών και λειτουργιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν τη δημιουργία Λογαριασμού, όπως η εκτέλεση μιας παραγγελίας.

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας και δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα οποία είναι: δεδομένα σχετικά με προϊόνταπου είδατε και με άλλες σελίδες στο κατάστημα, καθώς και δεδομένα σχετικά με την περίοδο σύνδεσης, τη συσκευή και το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης, την τοποθεσία και το μοναδικό αναγνωριστικό.

Η παροχή ορισμένων δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση μεμονωμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του Λογαριασμού (υποχρεωτικά δεδομένα). Το σύστημά μας επισημαίνει αυτόματα τα δεδομένα. Ως συνέπεια της μη παροχής αυτών τωνδεδομένων, δεν θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του Λογαριασμού. Εκτός από δεδομένα που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά, η παροχή άλλων προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική.

"Νομική βάση. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις (άρθρο 6 (1) (β) του GDPR) και το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR) που συνίσταται στη διευκόλυνση της χρήσης τωνηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών των υπηρεσιών.

3.4. Στατιστικά στοιχεία χρήσης των επιμέρους λειτουργιών του Καταστήματος, που διευκολύνουν τη χρήση των ιστοτόπων του Καταστήματος και εξασφαλίζουν την ασφάλεια πληροφορικής του Καταστήματος

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτούς, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές σας στο Κατάστημα, όπως: ιστότοποι και υποσελίδες που επισκεφθήκατε στο Κατάστημα και ο χρόνος που αφιερώσατεστο καθένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία σας , αναγνωριστικό συσκευής και δεδομένα προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR) που συνίσταται στη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών των υπηρεσιών.

3.5. Διαπίστωση, επιδίωξη και διεκπεραίωση αξιώσεων

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στον Λογαριασμό, όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας, αν οιαξιώσεις προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί η ύπαρξη αξίωσης, περιλαμβανομένης της έκτασης της υφιστάμενης ζημίας.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR), που συνίσταται στη διαπίστωση, επιδίωξη και διεκπεραίωση αξιώσεων και στην υπεράσπιση έναντι απαιτήσεων σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και άλλων κρατικών αρχών.

3.6. Χειρισμός καταγγελιών και αιτημάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχονται στον Λογαριασμό, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας, τα οποία αποτελούν τον λόγο για τηνκαταγγελία ή το αίτημα και δεδομένα που περιέχονται στα έγγραφα που επισυνάπτονται στην καταγγελία ή το αίτημα.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR), που συνίσταται στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και στην οικοδόμηση θετικών, βασισμένων στην αξιοπιστία και την αφοσίωση, σχέσεων με τονπελάτη.

3.7. Έρευνα ικανοποίησης πελατών

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόεπεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας, καθώς και τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που έχουμεετοιμάσει, οι οποίες περιλαμβάνονται στις έρευνες και τις φόρμες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα ικανοποίησης.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR), που συνίσταται στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της ικανοποίησης από τις υπηρεσίας που παρέχουμε.

4. Πώς συνδυάζουμε τις υπηρεσίες με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας;

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στοχεύει στην καλύτερη αντιστοίχιση όλων των μηνυμάτων μάρκετινγκ με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας (δημιουργία προφίλ). Προκειμένου να παρέχουμε τις πιο διαφανείς πληροφορίες, περιγράφουμε παρακάτω τιείναι η δημιουργία προφίλ.

4.1. Προτεινόμενα προϊόντα

Τύπος υπηρεσιών. Τα προτεινόμενα προϊόντα παρουσιάζονται σε σας στο Κατάστημα πριν και μετά τη σύνδεση, καθώς και με τη μορφή μηνυμάτων μάρκετινγκ και αποστέλλονται στην παρεχόμενη διεύθυνση email.

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόεπεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, και δεδομένα που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς και δεδομένα για τηδραστηριότητα στο Κατάστημα, η οποία καταγράφεται και αποθηκεύεται μέσω cookies.

Δημιουργία προφίλ. Με βάση τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί με αυτόν τον τρόπο, επιλέγουμε και σας παρουσιάζουμε τα καταλληλότερα μηνύματα μάρκετινγκ.

Εξισορρόπηση συμφερόντων. Λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον μας και τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, πιστεύουμε ότι η παρουσίαση προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη δημιουργία προφίλ δεν θα επηρεάσειυπερβολικά την ιδιωτική σας ζωή ή δεν θα είναι υπερβολικά κουραστική. Εξετάζοντας τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, έχουμε λάβει υπόψη τις ακόλουθες συνθήκες:

α. τα προτεινόμενα προϊόντα είναι ένα εργαλείο που σας παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών μας, παρουσιάζοντας προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η επεξεργασίαπροσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών είναι σύμφωνη με τις εύλογες προσδοκίες σας·

β. η παρουσίαση προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και άλλες επικοινωνίες μάρκετινγκ και η αποστολή τους στη διεύθυνση email σας είναι σύμφωνη με τις εύλογες προσδοκίες σας, δεδομένου ότι έχετε εκφράσει την επιθυμία να λαμβάνετετέτοιου είδους επικοινωνίες σύμφωνα με τις διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα·

γ. χρησιμοποιούμε μόνο δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Κατάστημα. Μας ενδιαφέρει ποια προϊόντα και υπηρεσίες ψάχνετε και ποιες προσφορές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σας και όχι τι κάνετε σε άλλους ιστότοπους·

δ. σεβόμαστε τη θέλησή σας και διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε τη δυνατότητα να ανακαλείτε εύκολα συγκαταθέσεις για τη λήψη προτεινόμενων προσφορών με τη μορφή ειδοποιήσεων σε εφαρμογή για κινητά, σε πρόγραμμα περιήγησης και σε μηνύματα email από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού (καρτέλα Ρυθμίσεις (Απόρρητο)) ή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR), που συνίσταται στην πρόταση προσφορών που μπορεί να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

4.2. Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών και οι πελάτες μας

Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού ή την τοποθέτηση μιας παραγγελίας και δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Κατάστημα, που καταγράφονται και αποθηκεύονται μέσω cookies. Τα δεδομένα δραστηριότητας αφορούν συγκεκριμένα σε δεδομένα όπως: ιστορικό αναζήτησης, κλικ στο Κατάστημα, επισκέψεις στις κύριες σελίδες του Καταστήματος και τις υποσελίδες τους, ημερομηνίεςσύνδεσης και εγγραφής, δεδομένα σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών στο Κατάστημα, ιστορικό και δραστηριότητα σε σχέση με την επικοινωνία μας μέσω email.

Δημιουργία προφίλ. Χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω δεδομένα για να αντιστοιχίσουμε πληροφορίες μάρκετινγκ για τα προϊόντα και υπηρεσίες μας και τους πελάτες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για να σας προσεγγίζουμε με μηνύματα μάρκετινγκ εκτός του Καταστήματος, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικών προμηθευτών. Αυτές οι υπηρεσίες συνίστανται στην προβολή μηνυμάτων μας μάρκετινγκ σε ιστότοπουςδιαφορετικούς από το Κατάστημα. Για τον σκοπό αυτό, οι εξωτερικοί πάροχοι εγκαθιστούν, για παράδειγμα, έναν κατάλληλο κώδικα ή pixel για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Κατάστημα. Οι λεπτομέρειες περιγράφονταιστην Πολιτική Cookies.

Νομική βάση. Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR), που συνίσταται στο μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών

Εξισορρόπηση συμφερόντων. Λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον μας και τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, έχουμε συμπεράνει ότι το μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τη δημιουργία προφίλ δεν θα επηρεάσει υπερβολικά την ιδιωτική σας ζωή ήδεν θα είναι υπερβολικά κουραστικό. Εξετάζοντας τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, έχουμε λάβει υπόψη τις ακόλουθες συνθήκες:

α. έχετε εκφράσει την επιθυμία σας να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ στη διεύθυνση email που παρείχατε και συνεπώς έχουμε συμπεράνει ότι μπορείτε λογικά να περιμένετε από μας να στέλνουμε τέτοια μηνύματα·

β. χρησιμοποιούμε μόνο δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Κατάστημα. Μας ενδιαφέρει ποια προϊόντα και υπηρεσίες ψάχνετε και ποιες προσφορές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σας και όχι τι κάνετε σε άλλους ιστότοπους·

γ. σεβόμαστε τη θέλησή σας και διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε τη δυνατότητα να ανακαλείτε εύκολα συγκαταθέσεις για τη λήψη μηνυμάτων email από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού (καρτέλα Ρυθμίσεις (Απόρρητο)) ή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Οι βάσεις δεδομένων μας προστατεύονται από την πρόσβαση τρίτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή ή την αγορά χρησιμοποιούνται για την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς και για την παρακολούθηση της κατάστασης τηςπαραγγελίας και την πραγματοποίηση αλλαγών, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, πριν αυτή αποσταλεί. Για να εκτελέσει τη σύμβαση, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Senetic.cy μπορεί να μοιράζεται δεδομένα που συλλέγονται από σας με φορείς όπως:

5.1. Πάροχοι υπηρεσιών

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τις συμβατικές ρυθμίσεις και τιςσυνθήκες, είτε υπόκεινται στις οδηγίες μας για τους σκοπούς και μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων (εκτελούντες την επεξεργασία) ή καθορίζουν ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων (υπεύθυνοι επεξεργασίας). Εδώ θαβρείτε έναν κατάλογο με τους παρόχους που χρησιμοποιούμε. Ο κατάλογος θα επικαιροποιείται τακτικά.

Εκτελούντες την επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε προμηθευτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μας παρέχουν υπηρεσία φιλοξενίας σε σύννεφο, μας παρέχουν συστήματα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, συστήματαγια την προβολή δικτυακών ειδοποιήσεων push, αποστέλλουν μηνύματα email, αναλύουν την επισκεψιμότητα του ιστότοπου, αναλύουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και υποστηρίζουν την εφαρμογή συγκεκριμένων λειτουργιών τουΛογαριασμού.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε προμηθευτές που δεν ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θέτουν οι ίδιοι στόχους και μεθόδους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Μας παρέχουν υπηρεσίες εκστρατειών επαναληπτικούμάρκετινγκ και διεξάγουν στατιστικές έρευνες.

Τοποθεσία. Οι προμηθευτές μας εδρεύουν κυρίως στην Πολωνία και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), π.χ. στην Ιρλανδία. Μερικοί από τους προμηθευτές μας εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ. Λόγω της διαβίβασης των δεδομένων σας εκτός τουΕΟΧ, καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε οι προμηθευτές μας να εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές απορρέουν ιδίως από την υποχρέωση εφαρμογής τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουνεγκριθεί από την Επιτροπή (ΕΕ) ή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής που θεσπίστηκε με την Εκτελεστική Απόφαση 2016/1250 της Επιτροπής (ΕΕ) της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεταιαπό την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των συμβατικών όρων αποστέλλοντας ένα αίτημα με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο σημείο 2 της Πολιτικής Απορρήτου.

5.2. Κρατικές αρχές

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τίθενται στη διάθεση εξουσιοδοτημένων κρατικών αρχών.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

"Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο που διατηρείτε έναν Λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Senetic.cy για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Λογαριασμού και συναφών λειτουργιών και άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τουςΌρους και Προϋποθέσεις, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Μετά τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, τα δεδομένα θα καθίστανται ανώνυμα, εκτός από τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση email, ιστορικό παραγγελιών και πληροφορίες σχετικές μεδοθείσες συγκαταθέσεις (θα αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα για μια περίοδο 3 ετών από τη διαγραφή του Λογαριασμού για σκοπούς αντιμετώπισης παραπόνων και αξιώσεων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας).

Τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την εκτέλεση Παραγγελιών και Παραγγελιών Αδειών Χρήσης από το Κατάστημα μας αποθηκεύονται για την περίοδο που απαιτείται από ξεχωριστές διατάξεις του νόμου, π.χ. φορολογική νομοθεσία. Στο τέλοςαυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα καθίστανται ανώνυμα.

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με τη χρήση cookies για την περίοδο που αντιστοιχεί στον κύκλο ζωής των cookies που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές των Χρηστών. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies περιγράφονται στην Πολιτική Cookies.

7. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email: [email protected], διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε επιλεγμένες αλλαγές στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας από την καρτέλα Ρυθμίσεις(Απόρρητο) αφού έχετε συνδεθεί στο Κατάστημα.

7.1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7(3) του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε χορηγηθεί κατά τη στιγμή της εγγραφής στο Κατάστημα, καθώς και κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και λειτουργιών που προσφέρονται στοΚατάστημα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποιήσαμε νομίμως πριν από αυτήν την ανάκληση.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα έχει καμιά αρνητική συνέπεια για σας. Ενδέχεται όμως να σας εμποδίσει από το να συνεχίσετε τη χρήση υπηρεσιών ή λειτουργιών που μπορούμε να παρέχουμε νόμιμα μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

7.2. Δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, αν τα επεξεργαζόμαστε με βάση το έννομο συμφέρον μας, π.χ. σε σχέση με τη χρήση προτεινόμενωνπροϊόντων και υπηρεσιών, το μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τη διατήρηση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της υπηρεσίας και τη διευκόλυνση της χρήσης του Καταστήματος, καθώς και σε έρευνα ικανοποίησης.

Παραίτησή σας από τη λήψη προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη μορφή email, καθώς και παραίτηση από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ σχετικών με προϊόντα ή υπηρεσίες δικών μας ή των πελατών μας, μπορεί να σημαίνει εναντίωσή σας στηνεπεξεργασία προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ γι αυτούς τους σκοπούς.

Αν η εναντίωσή σας είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε άλλη νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα, στην επεξεργασία των οποίων έχετε εναντιωθεί.

7.3. Δικαίωμα διαγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή όλων ή μερικών προσωπικών δεδομένων σας. Κάθε τέτοιο αίτημα διαγραφής όλων των προσωπικών δεδομένων, θα θεωρείται ως αίτημα διαγραφής του Λογαριασμού.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αν:

α. η συγκεκριμένη συγκατάθεση έχει ανακληθεί στον βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης·

β. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους είχε γίνει η συλλογή και επεξεργασία τους·

γ. έχει διατυπωθεί εναντίωση όσον αφορά στη χρήση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ·

δ. έχει διατυπωθεί εναντίωση όσον αφορά στη χρήση των δεδομένων για τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τη χρήση της υπηρεσίας και ερευνών ικανοποίησης και η εναντίωση κρίνεται δικαιολογημένη·

ε. γίνεται παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρά το αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, σε σχέση με την εναντίωση επεξεργασίας ή την ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που είναι αναγκαία για την εδραίωση, επιδίωξη ήυπεράσπιση των απαιτήσεών μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email και ιστορικό αγορών, τα οποία διατηρούμε για τον χειρισμό παραπόνων και αξιώσεων σχετικών με την εκτέλεσηπαραγγελιών.

7.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που υποβληθεί τέτοιο αίτημα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες πουσχετίζονταν με την επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αίτημα, έως ότου γίνει η επεξεργασία του αιτήματος. Επιπλέον, δεν θα σας στείλουμε κανένα μήνυμα, περιλαμβανομένων των μηνυμάτων μάρκετινγκ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας αν:

α. έχει αμφισβητηθεί η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων - η χρήση των δεδομένων θα περιορίζεται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ορθότητας τους, αλλά όχι πέραν των 7 ημερών·

β. η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και έχει ζητηθεί ο περιορισμός της χρήσης αντί της διαγραφής τους·

γ. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν, αλλά είναι απαραίτητα σε σας για να διαπιστώσετε, επιδιώξετε ή υπερασπιστείτε τις αξιώσεις σας·

δ. έχετε εναντιωθεί στη χρήση τέτοιων δεδομένων, οπότε ο περιορισμός θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να εξακριβωθεί αν η προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υπερτερεί των συμφερόντωνπου επιδιώκουμε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7.5. Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από μας επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να:

α. αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·

β. πληροφορηθείτε σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης δεδομένων ή τακριτήρια καθορισμού αυτής της περιόδου, τα δικαιώματα βάσει του GDPR και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σχετικά με την πηγή αυτών των δεδομένων, την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της δημιουργίαςπροφίλ και των εγγυήσεων που εφαρμόζονται σε σχέση με τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ. αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται στο σημείο 2.

7.6. Δικαίωμα διόρθωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των παρεχόμενων από σας προσωπικών δεδομένων (αν είναι ανακριβή) και τη συμπλήρωσή τους (αν είναι ελλιπή).

7.7. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε και στη συνέχεια να τα αποστείλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να αποστείλουμε ταπροσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Θα αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως αρχείο csv. Η μορφή csv είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, που επιτρέπει την αποστολή των ληφθέντων δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

7.8. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας;

Αν ζητήσετε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, συμμορφωνόμαστε με αυτό το αίτημα ή αρνούμαστε να συμμορφωθούμε αμέσως, αλλά όχι πέραν των 30 ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, αν - λόγω της πολύπλοκης φύσης του αιτήματος ήτου αριθμού των αιτημάτων - δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών, θα ανταποκριθούμε εντός των επόμενων 60 ημερών ενημερώνοντάς σας για την προβλεπόμενη παράταση αυτής της περιόδου.

Για τεχνικούς λόγους, χρειαζόμαστε πάντοτε 48 ώρες για να ενημερώσουμε τις ρυθμίσεις που επιλέγετε στα συστήματά μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβεί όταν ενημερώνετε τα συστήματά σας, να λάβετε από μας ένα email που έχετε αρνηθεί.

7.9. Αναφορά παραπόνων, ερωτήσεις και αιτήματα

Μπορείτε να μας αναφέρετε τις καταγγελίες, τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Αν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί βάσει του GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Γενικό Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας;

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων (SSL) κατά την εγγραφή και καταγραφή, η οποία διασφαλίζει την προστασία τωνδεδομένων που κάνουν αναγνωρίσιμους τους Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος και παρεμποδίζει σημαντικά την παρακολούθηση πρόσβασης στον Λογαριασμό του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα συστήματα ή πρόσωπα.

9. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Για λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies μας.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της παραπάνω Πολιτικής Απορρήτου με τη δημοσίευση μιας νέας Πολιτικής Απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες με τη δημοσίευση κατάλληλων μηνυμάτων στις κύριεςσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος και, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε ξεχωριστές ειδοποιήσεις στη δηλωθείσα διεύθυνση email.

Η Πολιτική Απορρήτου δεν περιορίζει τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων ή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιλεγμένα προϊόντα

Μείνετε σε επαφή!
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις προσφορές και τα νέα μας.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εγγραφή", συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ στη διεύθυνση email σας. Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται από την Senetic Bulgaria EOOD με έδρα: Mladost 4, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Bulgaria. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία, καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

Λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ήδη επιβεβαιωθεί.
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Ευχαριστούμε!
Ελέγξτε τα Εισερχόμενά σας - θα λάβετε ένα μήνυμα από εμάς, στο οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
Τρόποι πληρωμής
Τρόποι αποστολής
Πιστοποιητικά και βραβεία